Kokt Hans o Greta.nu » Biografi

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Biografi över Bröderna Grimm

Brödrakärlek – från början till slut

.

Grimm 1

Wilhelm och Jacob Grimm

.

Vilka var bröderna Grimm ?

Det var en gång två tyska språkforskare och nedtecknare av folksagor, som hette Wilhelm och Jacob Grimm, och de härstammade från den lilla staden Hanau, vid floden Main, i delstaten Hessen i centrala Tyskland. Bröderna bestämde sig redan under sin juridikstudietid i Marburg, för att aldrig skiljas åt, vare sig i arbete eller i privatliv. Och så blev det.

Tillsammans byggde de upp framgångsrika karriärer, och blev mycket kända och älskade i hela världen, kanske framför allt för sin sagosamling “Kinder- und Hausmärchen”, i vilken bland andra “Sagan om Hans och Greta”, ingick. Wilhelm och Jacob Grimm tillhörde kultureliten i Tyskland och brevväxlade med de ledande kulturpersonligheterna i hela Europa.

.

Hur började det ?

I början av 1800-talet, när de båda bröderna studerade juridik vid universitetet i Marburg, fick de den briljanta idén att åka runt i landet och samla gamla folksagor. Bröderna hade en vision om att belysa och föreviga den “tyska folksjälen”, och de tyckte att sagorna som de fått berättat för sig som barn, hade en karaktär, och friskhet, som det moderna språket saknade, och bröderna ansåg sig ha hittat en skatt ur livets källa, som de ville sprida till alla människor.

- Och man skall komma ihåg att vid denna tidpunkt, kring år 1806, så höll alla dessa folksagor på att falla i glömska.

De beslöt därför att åka ut i stugor och härbärgen och träffa riktiga människor och teckna ned det de hade att berätta. Bröderna Grimm tog ingen notis om skrivna berättelser, utan de ville höra sagorna berättas direkt ur folks mun. Människorna de mötte, kunde vara pigor, drängar, präster, eller bönder.

- En av bönderna de träffade, sagoberätterskan Dorothea Viehmann, blev källa till många av bröderna Grimms sagor. Och så blev också hushållerskan Marie Müller, samt Wilhelm Grimms blivande hustru, Henriette Dorothea “Dortchen” Wild.

.

Blev populära hos borgarbarnen – men “farliga” för arbetarbarnen

Grimm samlade alla dessa folksagor och djursagor i två böcker och publicerade dem över hela landet, och böckerna översattes sedermera till cirka 160 olika språk. Först kom samlingen “Kinder- und Hausmärchen” (utgavs första gången i tre volymer, 1812, 1814-15, och 1822) och i den vevan kom också samlingen “Deutsche Sagen” (utgavs i två volymer, 1816, och 1818). Samlingarna producerades i flera band, och i flera olika upplagor under årens lopp.

- De tidigaste upplagorna kunde vara grymma, grova, och lätt pornografiska, och bröderna Grimm fick utstå kritik, kanske framförallt ifrån borgerligt håll, för att inte skriva tillräckligt “barnvänliga” sagor.

Och Kinder- und Hausmärchen blev först inte någon försäljningssuccé, men i takt med att sagorna under senare år “gjordes mildare”, för att bättre passa in i de borgerliga hemmen, så blev sagosamlingarna snart omåttligt populära.

För varje ny utgivning, steg sagornas popularitet hos de borgerliga barnen, men sagorna ansågs nu istället farliga för “arbetarbarnen”.

I riktlinjerna för de tyska daghemmen, kunde man mot mitten av 1800-talet läsa:

“Sagovärlden ska, liksom allt som ligger utanför det sedvanliga livsområdet, vara stängd för de fattigas barn. De får inte längta efter den goda féen, efter en trollstavs gåvor, efter guld- och silverslott… man ska akta sig för att väcka önskningar i barnens bröst, som gör dem otillfredsställda med givna förhållanden”.

Här i Sverige, fick vi vänta ända till år 1883, innan Bröderna Grimms sagor gavs ut i sin helhet på svenska, och då i översättning av författaren Ernst Gustaf Lundquist.

.

Inspirerades av tysk nationalism och romantik

Bröderna Grimm “formulerade om” det folk hade berättat, och skrev det mer som i sagoform. Den lite naiva och amoraliska ( ovärderande ) berättarstil som finns i vissa av deras sagor, är förmodligen till stor del Wilhelm Grimms konstruktion. Wilhelm, som var en måttfull, vänlig, och enkel man, med svagt hjärta, gjorde även det huvudsakliga arbetet med “Kinder- und Hausmärchen” (svenska: “Bröderna Grimms sagor”). – Dock står, paradoxalt nog, den äldre och kraftfullare brodern Jacob, angiven som ensam upphovsman till flera av bröderna Grimms sagoböcker.

I sitt skrivande inspirerades bröderna av den tyska romantiken och nationalismen; Ludwig Achim von Arnim och Clemens Brentanos folkvisebok “Des Knaben Wunderhorn” (Svenska: “Pojkens magiska horn”), var en stor inspirationskälla, och så var också den tyske rättsvetenskapsmannen Friedrich Karl von Savigny, som liksom bröderna Grimm, var författare, skriftställare och historiker.

.

.

Ett band av Bröderna Grimms mycket omfattande “Tyska ordbok”, från 1838, som de ej hann fullborda under sin livstid. Ordboken, som är ett standardverk över nyhögtyskans ordförråd, stod, i sina 32-33 band, färdigt 1961,62. Arbetet med en andra upplaga, pågår just nu.

.

Egna karriärer

- Jacob Ludwig Karl Grimm (född 4 jan. 1785 – död 20 sept. 1863, född i stjärntecknet Stenbocken.)


Även om bröderna Grimm i praktiken aldrig skildes åt, så skrev de ändå flera böcker var för sig. Jacob Grimm, den djärvare, mer energiske, men buttrare av de två, är en mycket viktig person i den indoeuropeiska jämförande språkvetenskapen, och han utförde ett gediget arbete med att formulera en ljudlag (“Grimms lag”) för den “germanska ljudskridningen”.

“Grimms lag” beskriver, tillsammans med en annan ljudlag – “Verners lag”, principen för den germanska ljudskridningen.

Detta innebär i klarspråk, att Jacob Grimm studerade hur det tyska språket hade förändrats, från att ha haft många typiska indoeuropeiska ljud, så som konsonanterna K, P och T, till att bli mer germanskt med sina H, CH, F och TH-ljud.

Jacob Grimm myntade även begrepp som “omljud” och “avljud”, och han samlade sina studier i några böcker, däribland “Geschichte der deutschen Sprache”, “Deutsche Grammatik” och “Kleinere Schriften”.

Jacob Grimm gjorde en väldig insats för allt vad germansk lingvistik (germanistik) heter, även om man i detta sammanhang, kanske även bör nämna två andra samtida språkforskare,

- dels den tyske lingvisten Franz Bopp, som också han, kom ut med en stor jämförande grammatik, mellan åren 1833-1852,

och dels den danske språkvetaren Rasmus Christian Rask (-”den moderna historiska språkvetenskapens fader”), som hade formulerat “Grimms lag”, redan innan Jacob Grimm själv hade gjort det.

.

- Wilhelm Karl Grimm (född 24 febr. 1786 – död 16 dec. 1859, född i stjärntecknet Fiskarna.)

Och Wilhelm Grimm, den ende av bröderna som faktiskt gifte sig, gjorde även han böcker på egen hand – “Über deutsche Runen” (Bok med tyska runor i), “Die deutsche Heldensage” (Hjältesagor) och “Altdänische Heldenlieder” (Ballader).

.

Brevväxlandet blev till böcker

Det myckna brevskrivandet till alla kulturpersonligheter runtom i Europa, utmynnade i två självbiografiska böcker, “Briefe der Brüder Grimm” och “Briefwechsel der Gebrüder Grimm mit nordischen Gelehrten”.

.

Hur såg den övriga litteraturen ut, på bröderna Grimms tid ?

Under den period som bröderna Grimm gav ut sina böcker, så blomstrade den övriga tyska litteraturen i full kraft. Till exempel så lästes böcker skrivna av de tyska filosoferna Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Hegel, och Friedrich von Schelling.

Men också litteratur skriven av den tyske historikern Leopold von Ranke, politiska stridsskrifter av den tyske kompositören och diktaren Ernst Moritz Arndt, den tyske teologen Friedrich Schleiermachers tal om religionen, samt folkböcker skrivna av den tyske läraren och publicisten Johann Joseph Görres.


Spännande och omväxlande liv

Bröderna Grimm var väldigt produktiva och ambitiösa, och förde mycket spännande och omväxlande liv.

- Samtidigt som de var upphovsmän till de böcker som idag, näst efter bibeln, tillhör världshistoriens mest spridda verk, arbetade de understundom på olika bibliotek, bland annat i staden Kassel (Hessen) och i staden Göttingen (Niedersachsen).

Bröderna arbetade under Napoleons bror, Jérôme Bonaparte, kung av dåvarande Westfalen, en period. Och hann även med att bli landsförvisade en gång, av konungen i Hannover, efter brödernas vilda protester mot konungens upphävande av grundlagen.

De blev också, efter rekommendationer från en av Goethekulturens huvudgestalter, Clemens Brentanos syster Bettina von Arnim, medlemmar av tyska vetenskapsakademien i Berlin.

Brödrakärleken höll i sig livet ut, och Jacob Grimm bodde till och med hemma hos Wilhelm, när Wilhelm hade gift sig. Wilhelm Grimm, som var den drygt ett år yngre av bröderna, avled fyra år tidigare än sin bror.

.

.

Här på Alter St.-Matthäus-Kirchhof i Berlin-Schöneberg, vilar Bröderna Grimm. Wilhelm tvåa från höger, Jacob längst till höger. – Och är de inte döda, så lever de än idag !

.

Har betytt mycket

Wilhelm och Jacob Grimm riktade till en början sina berättelser enbart till vuxna, men i och med utgivandet av 1819 års “Kinder- und Hausmärchen” (det vill säga, andra upplagan), så hade Wilhelm börjat anpassa sagorna så att de även skulle tilltala barn. Grimm publicerade dessutom en särskilt barnvänlig upplaga,- “Kleine Ausgabe“, 1825-58, i tio band, som vardera innehöll 50 av de kändaste sagorna, som bättre skulle kunna tillfredsställa de yngre läsarna.

Och sagorna, som är berömda för sina tankeväckande undermeningar (dubbelbottnade handlingar), och för sin drastiska humor, som balanserar upp inslagen av skräck och spänning, har i 200 år fungerat bland annat som underhållning för barn och vuxna, och som sedeslärande berättelser för barn. Sagorna har hjälpt barnen att hantera de stora livsfrågorna, om “hur man kan leva sitt liv” och hur man “kan tänka i olika situationer”.

Litteraturforskare, exempelvis Bruno Bettelheim, Dieter Richter och Johannes Merkel, är oeniga om huruvida bröderna Grimms sagor är menade att ha en tydlig sensmoral eller inte. I vissa sagor är den eventuella sensmoralen väldigt luddig, medan man i andra sagor kan uttolka ett självklart budskap. – Detta är kanske upp till läsaren att bedöma ?

För att dra en parallell till några nutida sedeslärande berättelser, kan vi nämna “Sagan om Sune” och “Berts dagbok”, av författarna Sören Olsson och Anders Jacobsson. Men även TV-program som “Big Brother”, “Expedition Robinson”, och “Dallas”, ger oss ju värderingar, och lär oss att hantera de stora livsfrågorna.

.

Fick hjälp av många…

Det var många människor som hjälpte bröderna Grimm att samla alla dessa folksagor, och tids nog så blev “släkten” Grimm rätt så stor.

Familjen Grimm knöt äktenskapsband ( gifte in sig ) i två av släkterna, som hjälpte dem att samla folksagor, – dels familjen Wild, som härstammade från Bern, och dels familjen Hassenpflug, som härstammade från Kassel.

.

Så här såg familjebanden ut:

.

Familjen Wild….Familjen Grimm….Familjen Hassenpflug

Dortchen.- Gift med -.Wilhelm………………..Amalie

Mie…………………………Jacob……………………Marie

Lisette…………….Charlotte.- Gift med -.Ludwig

Gretchen………………..Ludwig Emil………….Jeanette

Carl Friedrich

Ferdinand Philipp

Friedrich Hermann Georg (överlevde ej)

Georg Eduard (överlevde ej)

Friedrich (överlevde ej)

.

- Snipp, snapp sockersnut, nu är biografin slut -

.

Vill du se en tidslinje över bröderna Grimms liv, så klicka HÄR

..

Vill du läsa några av bröderna Grimms sagor ?

.

Törnrosa………………………..Skönheten och Odjuret

Kung Trastskägg………………………..Hans och Greta

Fiskaren och hans hustru…………………Kristallkulan

Lycko-Hans……………………………………..Askungen

De tre fjädrarna……………………….Rövarna i berget

Häxan i skogen…………………………..Bord, duka dig

Gamle farfar och barnbarnet..……Räven och gässen

Sagan om Järn-Hans………………Slagan från himlen

.

Vill du läsa en artikel om “folksagans utveckling” ? – Klicka här

.

.

Wilhelm Grimm var född i stjärntecknet Fiskarna ( Fische), och Jacob Grimm var född i stjärnteknet Stenbocken ( Steinbock).

HÄR  kan du läsa lite om dessa stjärntecken, på tyska…

.

HÄR  kan du träna tyska, så att du kan läsa bröderna Grimms sagor i original

.

Se var bröderna Grimms födelseort (Hanau) ligger, HÄR

.

.

Fakta hämtade från:

Kunskapens bok, Nationalencyklopedin,

Nordisk familjebok, Svensk uppslagsbok,

och “Sagoskolan” av Rigmor Lindö

.

Hittar du faktafel i artikeln ? – Kommentera gärna här.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=5255

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu