Kokt Hans o Greta.nu » _ANNONSERA / Advertise_

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

_ANNONSERA / Advertise_

    Annons/Ad:
(SWEDISH)

Go to english version, here >

Nu finns det möjlighet att annonsera här hos oss på “Kokt Hans o Greta.nu”, eller på någon av våra underkataloger !

Har Du ett budskap som Du vill nå ut brett med, är denna webbplats kanske rätt annonsplats för Dig ?

Vi har besökare från jordens alla hörn och från alla kategorier av människor.

Dessutom använder tiotusentals utbytesstudenter vår sajt varje månad, från många delar av världen.

Användandet av sajten ökar kontinuerligt med cirka femton procent i månaden, så det verkar som att fler och fler människor, turligt nog, verkar uppskatta att använda vår sajt.

Alla får annonsera hos oss – både politiska partier, föreningar, myndigheter, företag och privatpersoner.

Vi erbjuder klickannonser (CPC), visningsannonser (CPM), men även pixelannonser (annonser där man betalar per pixel, det vill säga, efter hur stora annonserna är).

Om Du/Ni inte har någon reklambanner att använda, kan vår annonsavdelning tillverka en reklambanner åt Dig/Er kostnadsfritt.

Priset på annonseringen har med många faktorer att göra – så det är bäst att kontakta oss först, så diskuterar vi priset. (Se kontaktinformation och viktiga länkar i slutet av artikeln)

.

Trafikinformation

Så här ser våra trafikkällor ut:

(Alla siffror är ett ungefärligt medelvärde av de senaste tolv månadernas trafik)

.

.

Ungefärlig åldersfördelning bland våra besökare:

……

.

Könsfördelning bland våra besökare:

………….

De tio största intressekategorierna bland våra besökare:

………

.

Trafikutveckling för sajten, de senaste 24 månaderna:

……….

.

Bandbreddsutveckling (användande) för sajten, de senaste 12 månaderna:

………

.

Genomsnittlig intäktsökning per kvartal = 80 procent:

……….

.

Genomsnittlig ökning av antal annonsklick per kvartal = 60 procent:

………

.

Ungefärlig fördelning av besökande plattformar:

………..

.

Ungefärlig fördelning av vår synlighet i sökmotorerna:

…………………

.

De 9 mest länkande länderna:

……………………….


De trettio mest besökande länderna, i procent:

(Siffrorna är hämtade från statistikprogrammet Awstats)

1. Ryssland = 34 % / 2. Sverige = 20 % / 3. USA 18 % / 4. Kina = 7 % / 5. Frankrike = 4 % / 6. Ukraina = 3 % / 7. Nederländerna = 2 % / 8. Tyskland = 2 % / 9. Turkiet = 1 % / 10. Schweiz = 1 % / 11. Storbritannien = 0,7 % / 12. Kanada = 0,6 % / 13. Thailand = 0,4 % / 14. Brasilien = 0,3 % / 15. Rumänien = 0,3 % / 16. Filippinerna = 0,3 % / 17. Serbien = 0,2 % / 18. Finland = 0,2 % / 19. Sydkorea = 0,2 % / 20. Taiwan = 0,2 % / 21. Polen = 0,2 % / 22. Italien = 0,1 % / 23. Vitryssland = 0,1 % / 24. Vietnam = 0,1 % / 25. Indien = 0,1 % / 26. Estland = 0,1 % / 27. Hong Kong = 0,09 % / 28. Indonesien = 0,09 % / 29. Kazakstan = 0,09 % / 30. Venezuela = 0,08 %

- - – - – - – - - -

Räckvidd: Cirka 22000 unika besökare per månad

Popularitet: Cirka 56000 besök per månad

Sidvisningar per besök: Cirka 5,3

Sidvisningar per månad: Cirka 304700

Återkommande besökare per månad: Cirka 25500 (56 %)

(Saknar Du några statistiska data i den här uppställningen ? – Meddela oss i så fall på vår mailadress:

kontakt.redaktion@hotmail.com)


- - – - – - – - - -

.

Välkommen att annonsera hos oss !

.

Mailadress till annonsavdelningen:

kontakt.redaktion@hotmail.com,

telefon: 019 – 611 24 93,

fax: 019 – 507 10 29

.

Se vår guide till olika annonsformat, här >

Gör en egen annons i Photoshop, här >

Ladda upp Din annons till oss, här >

Förhandsgranska annonsen, här >

Snabbgranska en annons, här >

.

- - – - – - – - - -

Nu kan Du annonsera på webbplatsen Kokthansogreta.nu !
Har du ett budskap som du vill ut brett med, är denna webbplats rätt annonsplats för dig !
Alla får annonsera hos oss – både politiska partier, föreningar, myndigheter, företag, eller privatpersoner.
Priset på annonserna har med många faktorer att göra  - så det är bäst att kontakta oss först, så diskuterar vi priset.
Annonsavdelningen:
kontakt.redaktion@hotmail.com

.

_ADVERTISE !_

(ENGLISH)

Now you have the opportunity to advertise here at “Kokt Hans o Greta.nu” or at any of our subfolders !

If you have a message that you want to reach a wide audience with, then this website may be the right marketplace for you ?

We have visitors from all around the world and from all categories of people.

Also, thousands of exchange students are using our site monthly, from many parts of the world.

The use of the site is continuously increasing by about ten percent per month, so it seems that more and more people, fortunately, seem to enjoy using our site.

All are allowed to advertise here – both political parties, associations, government agencies, businesses and individuals.

We offer click ads (CPC), display ads (CPM) and pixel ads (ads where you pay per pixel, ie, by how big the ads are).

If you don’t have a promotional banner to use, our ad department can produce a promotional banner for you without cost.

The price of the advertising is depending on many factors – so it’s best to contact us first so we can discuss the price. (See contact information and important links at the end of article)

.

Our traffic sources:

(All figures are approximate average of the last twelve months traffic)

…..

.

Approximate age distribution among our visitors:

…….

.

Gender distribution among our visitors:

…………..

The ten largest categories of interest among our visitors:

………

.

Traffic development for the past 24 months:

……..

.

Bandwith development (usage), for the past 12 months:

……….

.

Revenue growth, quarterly ? 80 %:

………..

.

Increase of ad clicks, quarterly ? 60 %:

……….

.

Approximate breakdown of visiting platforms:

…………

.

Approximate breakdown of visibility in search engines:

……………..

.

The 9 most linking countries:

……………………….

.

The thirty most visiting countries, in percentages:

(These figures are taken from the statistics program Awstats)

1. Russian Federation = 34 % / 2. Sweden = 20 % / 3. United States = 18 % / 4. China = 7 % / 5. France = 4 % / 6. Ukraine = 3 % / 7. Netherlands = 2 % / 8. Germany = 2 % / 9. Turkey = 1 % / 10. Switzerland = 1 % / 11. Great Britain = 0,7 % / 12. Canada = 0,6 % / 13. Thailand = 0,4 % / 14. Brazil = 0,3 % / 15. Romania = 0,3 % / 16. Philippines = 0,3 % / 17. Republic of Serbia = 0,2 % / 18. Finland = 0,2 % / 19. South Korea = 0,2 % / 20. Taiwan = 0,2 % / 21. Poland = 0,2 % / 22. Italy = 0,1 % / 23. Belarus = 0,1 % / 24. Vietnam = 0,1 % / 25. India = 0,1 % / 26. Estonia = 0,1 % / 27. Hong Kong = 0,09 % / 28. Indonesia = 0,09 % / 29. Kazakhstan = 0,09 % / 30. Venezuela = 0,08 %


- - – - – - – - - -


Range: Approx. 22,000 unique visitors per month

Popularity: Approx. 56,000 visits per month

Page views per visit: Approx. 5,3

Page views per month: Approx. 304,700

Returning visitors per month: Approx 25,500 (56%)

(Do You miss any statistical data in this arrangement ? – Let us know on our email address:

kontakt.redaktion@hotmail.com)

.

- - – - – - – - - -


Welcome advertising with us !

.

Mail to the ad department:

kontakt.redaktion@hotmail.com,

phone: +4619 611 24 93,

fax: +4619 507 10 29

.

Guide to various ad formats, here >

Make your own ad in Photoshop, here >

Upload your ad to us, here >

Preview ad, here >

Quick View ad, here >

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?page_id=19903

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)
.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu