Kokt Hans o Greta.nu » _PRESS_

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

_PRESS_

    Annons/Ad:
(SWEDISH)

Go to english version, here >

Webbplatsen “Kokt Hans o Greta.nu” startade år 2009 som en blogg, endast bestående av våra egna kåserier. Men tids nog utvidgade vi sajten så att den även innehöll konsumentupplysning, litteratur, och onlinetjänster.

.

- Hur kom vi på det märkliga namnet ? -

Under en brainstorming där vi bollade namnidéer, var det en av redaktionsmedlemmarna som kom på namnet “Kokt Hans o Greta.nu”.

Namnet var i princip gripet helt ur luften, och när vi smakade på det, tyckte vi att det lät så skruvat att vi bestämde oss för att välja det.

Även om det inte fanns några djupare tankar kring namnet just då, har vi genom åren haft väldig nytta av namnets bredd, då det har gått att få in mycket olika innehåll på sajten, utan att det av internetbesökarna har upplevts som irrelevant.

.

- Vårt innehåll har blivit oväntade succéer -

Många av våra artiklar och onlinetjänster har blivit oväntade succéer.

Vår webbplats “RSS-lösningar på Melodikrysset” har blivit en av internets populäraste melodikryss-sajter genom tiderna, och vår onlineapp “Tumtabell – Inch Table” används av tusentals byggnadsarbetare varje månad.

I vår succéapp “Chattrummet – Chat Room” tar människor det första steget mot att börja dejta varandra, och på sajten “Gamla svenska måttenheter”, har vi hjälpt många, många människor med korsordslösningar.

På den populära appen “Midjemåtts-hjälpen” hjälper vi överviktiga att gå ned i vikt, på sajten “Checklista inför husköp” får husaspiranter tips innan de köper villa, på webbplatsen “Korrekturläsning online”, hjälper vi studerande med rättstavning av rapporter. Och på sajten “Food Bundy”, handlar människor mat online.

Vi har även som första webbplats i världen, lyckats komma över manuskriptversionen av sagan “Hans och Greta” från år 1810 (Das Brüderchen vnd das Schwesterchen), och även den första svenska versionen av Hans och Greta – “Den stekta trollpackan” från år 1825 !

.

- Hjälper hundratusentals skolelever -

Vi har hjälpt flera hundra tusen skolelever att börja intressera sig för det skrivna ordet, tack vare all litteratur som finns på webbplatsen.

Vi får dagligen många mail från elever som tackar oss för olika saker.

.

- Har med oss läsarna ned till slutet -

Det som utmärker vår sajt, är att vi har med oss hundra procent av internetbesökarna ända ned till slutet av varje artikel.

Annars brukar det vanliga vara att endast cirka tjugo procent läser en artikel hela vägen ned till slutet, och cirka åttio procent lämnar sajten utan att ens börja skrolla.

.

- Framgångsrik utformning av text -

Vi har kommit på ett helt nytt sätt att presentera text, så att ögat snabbare orkar plöja igenom textmassan och så att man lättare förstår och kommer ihåg innehållet i texten.

Vi jobbar mycket med tydligheten i texten, för vi är medvetna om att läsarna inte är dumma i huvudet, – de är bara jävligt stressade !

.

- Var nöjda med en länk från Google ! -

När vi startade den här sajten, förväntade vi oss att få en länk till startsidan från Google.

– Då hade vi “lyckats”, tyckte vi.

Vi förstod att det inte fanns några garantier att man skulle få vara med på sökmotorerna över huvudtaget, så vi gjorde allt för att få den där enda länken !

Men redan två timmar efter att vi hade skrivit den första artikeln, “Kontokorten utarmar välfärdssamhället” (090630), hamnade vi på första sidan i alla de största sökmotorerna.

Då förstod vi att det var något speciellt med den här sajten !

Sedan dess har vi hamnat på förstasidan i sökmotorerna med flera hundra miljarder söktermer, och det märkligaste är att många av de artiklar vi skrev redan år 2009, fortfarande ligger på första sidan i sökmotorerna, trots stenhård konkurrens från alla andra webbplatser genom åren.

.

- Från widescreen till mobilt -

Det har varit en intressant upplevelse att driva en webbplats, inte minst med tanke på den snabba tekniska utvecklingen som sker.

När vi lanserade sajten år 2009 var en widescreenskärm det finaste man kunde ha, och vi minns med stor värme hur man satt på stans internetcaféer för att testa så att webbsajten såg snygg ut på en sådan skärm.

Nu har mobilanvändandet passerat datoranvändandet, så nu är det helt andra premisser som gäller när man bygger en webbplats.

Man skulle kunna säga att allt har gått från liggande till stående layout. Och internetcaféer får man numera leta med ljus och lykta efter !

.

- Sträckte förgäves ut en hand efter hjälp i början -

I inledningsskedet sökte vi mycket information på nätet om hur man startar en ny webbplats.

Och ju mer vi sökte, destå mer förvirrade blev vi.

På en blogg stod det att man bör försöka hålla nere antalet bilder på sin hemsida, för att minska laddningstiden.

På nästa blogg läste vi att det är bra att ha många bilder på sin hemsida, för “en bild säger mer än tusen ord”.

Och en “expert” sade bestämt att det är en fördel att ha sin webbplats på en server i hemlandet, medan en annan “expert” sade att det inte spelar någon roll i vilket land man har sin server.

- Man kunde ju önska att det fanns en mer gemensam uppfattning bland alla dessa experter, så att man kan få lite mer hjälp när man startar en ny hemsida ?

.

- Trodde att staten skulle stänga ned sajten -

För att visa på hur skev verklighetsuppfattning vi hade när vi drog igång, kan vi berätta att vi redan morgonen efter att vi hade lanserat sajten, var rädda för att staten skulle ha stängt ned den, eftersom den skulle betraktas som för farlig.

Vi har – varje morgon – trott att så skulle ske, men fortfarande åtta år senare, har staten inte stängt ned sajten.

.

- Vi har knäckt journalistikens stora gåta -

Vi har av en slump lyckats knäcka journalistikens kanske största gåta, en gåta som tusentals tidningsägare världen över har försökt att lösa i många år -  hur man skall kunna tjäna pengar på onlinejournalistik.

Tack vare den struktur på webbplatsen som vi har lyckats bygga upp, har vi kommit på hur man skall kunna tjäna pengar på journalistik online, utan att behöva ta betalt av läsarna. Och över detta är vi innerligt tacksamma och stolta.

- Varmt Välkomna !

/Redaktionen

.

Nedladdningsbara bilder på några av våra populäraste onlinetjänster (Filtyp: png):

.RSS-lösningar på Melodikrysset….Tumtabell - Inch Table….Chattrummet - Chat Room….Gamla svenska måttenheter

.Midjemåtts-hjälpen….Korrekturläsning online.

.Logotyper (Filtyp: png):

Kokt Hans o Greta.nu

Kokt Hans o Greta.nu Black and white

.

- - – - – - – - - -


_PRESS_

(ENGELSKA)

This site “Kokt Hans o Greta.nu” started in 2009 as a blog, only persisting of our own columns. But soon enough we expanded the site so that it now also contains consumer journalism, literature and online services.

.

- About the name ? -

During a brainstorming session where we juggled name ideas, one of the editors came up with the name “Kokt Hans o Greta.nu”.

The name was basically grabbed completely out of the air, and when we tasted it, we thought it sounded so screwed that we decided to choose it.

Although there was’nt any deeper thoughts on the name right then, we’ve through the years had a huge advantage of the width of the name, because we’ve been able to squeeze in a lot of different content on the site, luckily without visitors thinking of us being irrelevant.

.

- Our content has been unexpected successes -

Many of our articles and online services have been unexpected successes.

Our website “RSS-lösningar på Melodikrysset” has become one of Internet’s most popular Melodikryss-sites of all time, and our online app “Tumtabell – Inch table” is used by thousands of construction workers every month.

On our success-app “The Chat Room”, people take the first step to start dating each other, and on the site “Old Swedish units”, we have helped many, many people with their crossword solutions.

On the site “Midjemåtts-hjälpen”, we help people losing weight, on the site “Checklista inför husköp” we give people tips before purchasing a house, on the site “Proofreading Online”, students can spellcheck their reports. And on the site “Food Bundy”, people shop food online.

We also, as the first website in the world, have managed to come across the manuscript-version of the fairy tale “Hansel and Gretel” from 1810 (Das Brüderchen vnd das Schwesterchen), and also the first Swedish version of Hansel and Gretel – “The fried witch” (Den stekta trollpackan) from 1825 !

.

- Helping hundreds of thousands of school children -

We have helped hundreds of thousands of school children to take an interest in the written word, thanks to all the literature available on the website.

Every day we receive many emails from students, thanking us for various things.

.

- Keeping our readers down to footer -

The characteristic feature of our site, is that we keep a hundred percent of our audience down to bottom of each article. Otherwise, it’s common that only approx. twenty percent read an article right down to the end, and approx. eighty percent leave the site without first scroll.

.

- Our successful textdesign -

We have found a new way of presenting text, so that the eye faster can plow through the text and so that it’s easier to understand the content of the text.

We work a lot with the clarity of the text, we are aware that readers are not stupid – they’re just damn busy !

.

- Was happy with one link from Google ! -

When we started this site, we expected to get one link to the home page from Google.

- Then we had succeeded, we thought.

We understood that there were no guarantees that one would rank in the search engines at all, so we did everything to get that single link !

But already two hours after we had published our first article, “Kontokorten utarmar välfärdssamhället” (090630), we ended up on first page of all major search engines.

Then we realized that there was something special about this site !

Since then we’ve ended up on front page of search engines with hundreds of billions of search terms, and the funniest thing is that many of the articles we wrote as early as 2009, still are on the first page of search engines, despite fierce competition from all other websites over the years.

.

- From widescreen to mobile -

It’s been an interesting journey running a website, not least in view of the rapid technological developments that occur.

In 2009, a “widescreen” was the best you could have, and we remember with great warmth how we joined Internet cafés for testing that the website looked great on such a screen.

Soon, mobile usage might pass computer use, so now it’s completely different premises that apply when building a website. And internet cafés nowadays you have to go look for !

.

- Anxious that the state would shut down the site -

To show how skewed perception of reality we had when we started the site, we can tell you that we, already the morning after we had launched the site, feared that the state would have shut down the site because it was too dangerous.

We have – every morning – thought that this would happen, but still eight years later, the state has not shut down the site.

.

- We have cracked journalism’s major mystery -

We have by chance managed to crack perhaps the greatest mystery in journalism, a mystery that thousands of newspaper owners worldwide have been trying to solve for many years – how to make money on online journalism.

Thanks to the structure of the site, we have realized how to make money on online journalism, without the need to directly charge the readers. And of this we are sincerely grateful and proud.

Very Welcome!

/The editors

.

Downloadable images of some of our most popular online services (Filetype: png):

.RSS-lösningar på Melodikrysset….Tumtabell - Inch Table….Chattrummet - Chat Room….Gamla svenska måttenheter

.Midjemåtts-hjälpen….Korrekturläsning online.

.Logos (Filetype: png):

Kokt Hans o Greta.nu

Kokt Hans o Greta.nu Black and white

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?page_id=19901

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)
.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu