Kokt Hans o Greta.nu

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Så startar du om din digitalbox !

- Artikel om hur man startar om/nollställer en HD-box -

Behöver du starta om din digitalbox ?

Men är osäker på hur man gör ?

- Vi går igenom hur man startar om sin box !

Det finns inget mer irriterande än när man sitter och tittar på en bra film och helt plötsligt så blir TV-bilden helt stilla eller svart.

Ofta är det då ens digitalbox som har låst sig/frusit.

Ibland sitter felet i huvudcentralen och då kan man inte göra annat än att vänta på att en tekniker skall åka ut och laga felet.

Felet kan även sitta hos din leverantör av TV-tjänster och då felsöker de problemet åt dig.

Men oftast är det ett elektroniskt fel som har uppstått i din box och då behöver man aktivt starta om/nollställa boxen själv.

Så här gör du – Fyra steg:

1. Börja med att stänga av din HD-box och sedan sätta på den igen. Ibland löser sig problemet redan här.

.

2. Om det inte hjälper så drar du ur digitalboxens sladd ur väggen, väntar 20 sekunder och stoppar in den igen::

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26452

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Set the car heating correctly !

- How to use a car heater outlet -
Do you need to use car heating?
But do not know how to do?
- Calm down, we help you connect your car to the car heater outlet!
You may need to connect your vehicle to a power outlet for engine heating / interior heating, but are not quite sure how to do it?
It can be a bit tricky to set the time correctly, and all outlets have slightly different features for how to set the time.
Picture of a car, connected to an outlet for car heating
What is common for most car heater outlets is that you should first set the clock (current time) and then set the time when you want to use your vehicle. The electrical outlet will then be powered in good time before leaving so that the car heater can keep the car warm.
Often it is intended to use the keypad (4) to increase the time – forwards or backwards – and sometimes you have to press both buttons and sometimes just one button!
Here’s how – 5 steps:
Examples of a car heater outlet, adapted for two vehicles
Review of the various parts of the socket
1. In this electrical outlet, connect the power cord to your car. The outlet for engine heat / interior heating usually sits somewhere near the bumper of the car. It is often a special type of grounded cable (with three pins) to use, which is extra safe to use outdoors.
2. This is an earth fault switch / personal protection switch. It determines if there should be an earth fault somewhere in the equipment. If the earth fault switch should turn on, you can often reset it yourself using the tab.
3. Test button for the earth fault switch. This button can be pressed periodically to check that the switch is working.
4. Buttons to set the clock / departure time. Start by setting the clock (current time) by holding down both buttons so that the time starts to flash. Then press one of the buttons until you find the current time. After a while, the numbers often stop flashing.
To set the time for when you want to use your car, press one of the buttons. Then step on one of the buttons until you find the right departure time. After a while, the clock (current time) starts to appear again.
5. This is a reset / reset button. Often you need to unscrew a screw first and insert a stick into the hole so that the socket is reset. When the socket is reset, all settings that you have deleted are removed and the socket is restored to its factory settings. On some models of sockets, both buttons should be pressed for at least three seconds instead.
.
Car heater outlet information
It can be a little tricky to understand how to use a socket for car heaters.
Our experience is that many people do not manage to set the clock / departure time correctly, with the result that their vehicle is cold when they want to use the car.
It can be good to spend a few minutes at the outlet and try to get the hang of how everything works.
It is basically the same principle when setting a car heater outlet, as when setting your clock radio.
You can use both electric motor heater and interior heater for your car. This increases the possibility for the car to start and for a comfortable car ride.
Examples of a cabin heater
If you have more tips on car heating, please comment HERE>
- “How to use a car heating socket” -
Do you need to use car heating ?
But don’t know how to do ?
- Calm down, we help you connect your car to the car heating outlet !
You may need to connect your vehicle to a power outlet for engine heating/interior heating, but are not quite sure how to do it ?
.
It can be a bit tricky to set the time correctly, and all outlets have slightly different features on how to set the time.
Picture of a car, connected to an outlet for car heating
.
A common thing for most car heater outlets is that you should first set the clock (current time) and then set the time when you want to use your vehicle. The outlet will then be powered in good time before leaving, so that the car heater can warm up the car for you.
.
Often it’s intended to use the keypad (4) to set the time – forwards or backwards – and sometimes you have to press both buttons and sometimes just one button !
Here’s how to – 5 steps:
Example of a car heater outlet, adapted for two vehicles
Review of the various parts of the socket
1. In this electric outlet you may connect the power cord to your car. The outlet for engine heat/interior heating usually is placed somewhere near the bumper of the car. It’s often a special type of grounded cable to use, which is especially safe to use outdoors.
.
2. This is a ground fault switch/personal protection switch. It determines if there has been a ground fault somewhere in the equipment. If the ground fault switch is turned on, you can sometimes reset it yourself using the tab.
.
3. Test button for the ground fault switch. This button should be pressed periodically to check that the switch is working properly.
.
4. Buttons to set the clock/departure time. Start by setting the clock (current time) by holding down both buttons so that the time starts to flash. Then press one of the buttons until you find the current time. After a while, the numbers often stop flashing.
To set the time for when you want to use your car, press one of the buttons. Then press repeatedly on one of the buttons until you find the right departure time. After a while, the clock (current time) starts to appear again.
.
5. This is a reset button. Often you need to unscrew a screw first and insert a stick into the hole so that the socket can be reseted. When the socket is reseted, all settings that you have made are removed and the socket is restored to it’s factory settings. On some models of sockets, both buttons may be pressed for at least three seconds.
.
Car heater outlet information
It can be a little tricky to understand how to use a socket for car heaters.
Our experience is that many people don’t manage to set the clock/departure time correctly, with the result that their vehicle is cold when they want to use it.
.
It could be good idea to spend a few minutes at the socket and try to get the hang of how everything works.
It’s basically the same principle when setting a car heater outlet, as when setting your clock-radio.
.
You may use both electric motor heater and interior heater for your car. This increases the possibility for the car to start and for a comfortable car ride.
Examples of a cabin heater
If you have more tips on car heating, please comment HERE >

Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26436

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Så ställer du in bilvärmen rätt !

- Om hur man använder ett bilvärmaruttag -

Behöver du använda bilvärme ?

Men vet inte hur man gör ?

- Lugn, vi hjälper dig att koppla din bil till bilvärmaruttaget !

Kanske behöver du ansluta ditt fordon till ett eluttag för motorvärme/kupévärme, men är inte helt säker på hur man gör ?

Det kan vara lite klurigt att ställa in tiden rätt, och alla uttag har lite olika finesser för hur man ställer in tiden.

Bild på en bil, kopplad till ett uttag för bilvärme

Det som är gemensamt för de flesta uttag för bilvärme, är att man först bör ställa in klockan (nuvarande tid) och sedan ställa in tiden när man vill använda sitt fordon. Eluttaget brukar då bli strömsatt i god tid innan man ska iväg så att bilvärmaren ska hinna göra bilen varm.

Ofta är det meningen att man ska använda knappsatsen (4) för att stega tiden – framåt eller bakåt - och ibland ska man trycka in båda knapparna och ibland bara ena knappen !

Så här gör du – 5 steg:

Exempel på ett bilvärmaruttag, anpassat för två fordon

Genomgång av uttagets olika delar

1. I detta eluttag kopplar du in elsladden till din bil. Uttaget för motorvärme/kupévärme brukar sitta någonstans i närheten av kofångaren på bilen. Det är ofta en speciell typ av jordad kabel (med tre stift) som man ska använda, vilken är extra säker att använda utomhus.

2. Detta är en jordfelsbrytare/personskyddsbrytare. Den slår till om det skulle bli jordfel någonstans i utrustningen. Om jordfelsbrytaren skulle slå till, kan man ofta återställa den själv med hjälp av fliken.

3. Testknapp för jordfelsbrytaren. Denna knapp kan man trycka in med jämna mellanrum för att kontrollera att brytaren fungerar.

4. Knappar för att ställa in klockan/avresetiden. Börja med att ställa in klockan (nuvarande tid) genom att hålla in båda knapparna så att tiden börjar blinka. Stega sedan med en av knapparna tills du hittar nuvarande tid. Efter en stund slutar ofta siffrorna att blinka.

För att ställa in tid för när du vill använda din bil, trycker du in en av knapparna. Sedan stegar du med någon av knapparna tills du hittar rätt avresetid. Efter en stund börjar klockan (nuvarande tid) att visas igen.

5. Detta är en reset/nollställningsknapp. Ofta behöver man skruva bort en skruv först och stoppa in en pinne i hålet, så att uttaget återställs. När uttaget återställs, tas alla inställningar som du har gjort bort och uttaget får tillbaka sina fabriksinställningar. På vissa modeller av uttag ska man istället hålla in båda knapparna i minst tre sekunder.

.

Information om bilvärmaruttag

Det kan vara lite klurigt att förstå hur man använder ett uttag för bilvärmare.

Vår erfarenhet är att många människor inte lyckas ställa in klockan/avresetiden på ett korrekt sätt, med resultat att deras fordon är kallt när de vill använda bilen.

Det kan vara bra att avsätta några minuter vid uttaget och försöka att få kläm på hur allting fungerar.

Det är egentligen samma princip när man ställer in ett bilvärmaruttag, som när man ställer in sin klockradio.

Man kan använda både elektrisk motorvärme och kupévärmare till sin bil. Då ökar möjligheten att bilen skall starta och att man skall få en komfortabel bilresa.

Exempel på en kupévärmare

Har du fler tips angående bilvärme, så kommentera gärna HÄR >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26413

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

NEW! Make Instant Coffee out of regular coffee !

NEW! Make instant coffee out of regular coffee!
- That’s why “instant coffee” is no longer needed -
Do you want to drink coffee ?
But don’t have time to wait for the coffee maker to finish with their 25 watts?
- Make good instant coffee out of regular coffee!
Tired of buying expensive instant coffee at the stores? Or can you not wait for the coffee maker, who is toasting with his eternal brewing?
Then we have an economical and fast solution for you! – You can actually make instant coffee from regular brew coffee / cook coffee!
.
What you need – 4 things:
Plain coffee, mug, tube stick, and a kettle:
.
Here’s how – 6 easy steps:
1. Start by pouring water into the kettle …
.
… and turn on the kettle:
.
2. While the water is getting hot, pour plenty of plain coffee into a mug:
.
3. Then pour hot water into the mug:
.
4. Now get the pipe tool …
.
… and stir well in the coffee:
.
5. Then allow the coffee to stand for a few minutes:
.
6. After half time, stir again a little. – Then you can help any remaining coffee on the surface to sink:
.
SO! – Now the coffee is ready to enjoy!
.
Background and information about the article
After all, you sometimes get acute coffee sucks and need coffee quickly. But the problem is that it takes a very long time to cook / brew coffee.
And the instant coffee available in the stores sometimes costs a third extra against what regular coffee does – even if there is instant coffee on the shelves, that is.
Therefore, using ordinary coffee as instant coffee is both quick and economical.
Our view is that people are generally not aware that ordinary coffee can be used as instant coffee, but believe that one must use “Instant Coffee” for this process.
- A full and creamy coffee -
What you need to keep in mind is to take extra coffee when doing this, as the preparation process is shorter. You also need to help the coffee to sink, by stirring a little in the coffee sometimes!
It is also important that the water is warm when you pour it, otherwise the coffee will accumulate on the surface of the mug.
The result of this way of making coffee becomes a genuinely full and creamy coffee, since the coffee is not filtered, but prepared together with the water.
Good luck !
Expensive instant coffee that is not really needed
.
Do you come up with more smart ways to make coffee, or other household treats? – Please comment HERE>
- That’s why “instant coffee” is no longer needed -
Do you want to drink coffee ?
But don’t have time to wait for the coffee maker to finish bubbling with it’s 25 watts ?
- Then make tasty instant coffee out of regular coffee !
Tired of buying expensive instant coffee ? Or can’t you wait for the coffee maker, toasting with it’s eternal brewing ?
Then we have an economic and fast solution for you ! – You can actually make instant coffee from regular brew coffee/cook coffee. And it’s fresher and more tasty !
.
What you need – 4 things:
Plain coffee, mug, cutlery, and a kettle:
.
Here’s how to – 6 easy steps:
.
1. Start by pouring water into the kettle…
.
…and turn on the kettle:
.
2. While the water is getting hot, pour plenty of plain coffee into the mug:
.
.
3. Then pour hot water into the mug:
.
4. Now get the stir tool…
.
…and stir well in the coffee:
.
5. Then allow the coffee to rest for a few minutes:
.
6. After half-time, stir again a little. – So you might help any remaining coffee on the surface to sink:
.
Woila ! – Now the coffee is ready to enjoy !
.
Background and information about the article
Sometimes you need coffee quick. But the problem is that it takes quite a time to cook/brew coffee.
And the instant coffee available at the stores, sometimes costs a third extra than regular coffee does – if there even are some instant coffee on the shelves, that is.
.
Therefore, using ordinary coffee as instant coffee is both quick and economic.
.
Our view is that people are generally not aware that ordinary coffee can be used this way, people believe that one must use “Instant Coffee” for this process.
- A full and creamy coffee -
What you need to keep in mind is to take some extra coffee when doing this, as the preparation process is shorter. You also need to help the coffee to sink, by stirring a little in the coffee !
.
It’s also important that the water is warm when you pour it, otherwise the coffee will accumulate on the surface.
.
The result of this way of making coffee is a genuinely full and creamy coffee, since the coffee is not filtered, but prepared together with water.
Good luck !
Expensive instant coffee that is not really needed
.
Do you have more smart ways to make coffee, or other household tips ? – Please comment HERE >

Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26402

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

NYTT! Gör snabbkaffe av vanligt kaffe !

- Därför behövs inte “Instant coffee” längre -

Vill du dricka kaffe ?

Men har inte tid att vänta på att kaffebryggaren ska klucka färdigt med sina 25 watt ?

- Gör då gott snabbkaffe av vanligt kaffe !

Har du tröttnat på att köpa dyrt snabbkaffe i affärerna ? Eller orkar du inte vänta på kaffebryggaren, som står och puttrar med sitt eviga bryggande ?

Då har vi en både ekonomisk och snabb lösning för dig ! – Man kan faktiskt göra snabbkaffe av vanligt bryggkaffe/kokkaffe. Och det blir både färskare och godare !

.

Detta behöver du – 4 saker:

Vanligt kaffe, mugg, rörpinne, och en vattenkokare:

.

Gör så här – 6 enkla steg:

1. Börja med att hälla upp vatten i vattenkokaren…

.

…och sätt på vattenkokaren:

.

2. Medan vattnet blir varmt, häller du upp rikligt med vanligt kaffe i en mugg:

.

3. Sedan häller du på varmt vatten i muggen:

.

4. Ta nu fram rör-verktyget…

.

…och rör om ordentligt i kaffet:

.

5. Låt sedan kaffet stå och dra några minuter:

.

6. Efter halva tiden rör du om lite igen. – Då hjälper du eventuellt kvarvarande kaffe på ytan att sjunka:

.

SÅ! – Nu är kaffet klart att avnjuta !

.

Bakgrund och information om artikeln

Man blir ju ibland akut kaffesugen och behöver ha kaffe snabbt. Men problemet är att det tar väldigt lång tid att koka/brygga kaffe.

Och det snabbkaffe som finns ute i butikerna, kostar ibland en tredjedel extra mot vad vanligt kaffe gör – om det ens finns snabbkaffe på hyllorna, det vill säga.

Därför blir det både snabbt och ekonomiskt att använda vanligt kaffe som snabbkaffe.

Vår uppfattning är att människor i allmänhet ej är medvetna om att det går att använda vanligt kaffe som snabbkaffe, utan tror att man måste använda “Instant Coffee” (pulverkaffe) till denna process.

- Ett fylligt och krämigt kaffe -

Det man behöver tänka på är att ta extra mycket kaffe när man gör på detta sätt, eftersom tillredningsprocessen är kortare. Man behöver även hjälpa kaffet att sjunka, genom att röra lite i kaffet ibland !

Det är också viktigt att vattnet är varmt när man häller i det, annars samlas kaffet på ytan i muggen.

Resultatet av detta sätt att göra kaffe på, blir ett genuint fylligt och krämigt kaffe, eftersom kaffet ej är silat, utan tillrett tillsammans med vattnet.

Lycka till !

Dyrt snabbkaffe som egentligen inte behövs

.

Kommer du på fler smarta sätt att tillaga kaffe på, eller andra hushållsknep ? – Kommentera gärna HÄR >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26353

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Crack eggs without getting shells !

Should you use eggs?
But afraid to include eggshells in the food?
- Then crack the egg against a flat surface, and call the egg in a glass!
We humans are generally too careless when we cook and serve food. In order for the guests to feel safe, we should prepare the food with safety in focus. We should therefore not include ingredients that can get stuck in the throats of guests.
When cracking eggs, small chips of eggshell often loosen and end up in the food. Often we do not care, but since eggshells are very hard at this early stage of bird development, we should be careful that no eggshells that guests can put in their throats or that can stick to guests’ tongue should be included in the food.
An organic, Swedish, certified egg
.
The trick with cracking eggs so that no peel remains come, is to crack the egg against a flat surface so that the egg’s membrane remains completely, and then pour the egg into a glass and look closely for egg chips!
What you need:
Eggs, glasses, and a bowl
.
How to do it – 3 easy steps:
1. Begin by cracking the egg on a flat surface:
.
You should try to crack the egg so that the membrane inside the shell remains as whole as possible:
.
2. Now pour the egg into a glass:
.
.
.
3. Now look in the glass, to see if any peel residue has fallen into the glass:
.
- Do you find any peel residue?
.
Also check under the glass that no shell chips have been hidden anywhere:
.
If you have not found any peel residue, you can pour the egg into the bowl that you intend to use for your baking / cooking:
Done!
If you still find peel residue in the glass, you can take half the egg shell and fish up the peel with:
.
Here we have fished the shellfish:
Since the eggshell is a little slimy, it grabs the shell bit in a very effective way and you can easily get the shell out of the glass. And you save on disk too!
.
More information about this test:
Egg shells contain, among other things, lime, and the structure of the egg changes as the egg approaches hatching.
At the beginning of the chicken / bird’s development, the shell is very hard, but as the chicken consumes the calcium contained in the shell, the shell becomes softer and the chicken can hatch the egg from within.
If you crack an egg directly in a bowl, you could get scraps in the food that the guests can put in their throats.
Good luck !
If you have more ideas about cracking eggs, or other tricks that simplify housework, feel free to comment HERE>
_______
Are you using eggs ?
But are afraid to include shells in the food ?
- Then crack the egg against a flat surface, and inspect the egg in a glass !
We humans are generally too careless when cooking and serving food. In order for our guests to feel safe, we should prepare the food with safety in focus. We should therefore not include ingredients that can get stuck in the throats of our guests.
.
When cracking eggs, small flakes of eggshell often loosen and end up in the food. Often we do not care, but since eggshells are very hard at this early stage of a bird’s development, we should be careful that no eggshells that guests can put in their throats or that can stick to the guests’ tongue should be included in the food.
An organic, swedish, certified egg
.
The trick with cracking eggs without getting shells, is to crack the egg against a flat surface so that the egg’s membrane remains complete, and then pour the egg into a glass and look closely for eggshells !
.
This is what you need:
Eggs, a glass, and a bowl
.
How to do – 3 easy steps:
1. Begin by cracking the egg on a flat surface:
.
You should try to crack the egg so that the membrane (yolk) inside the shell remains as whole as possible:
.
2. Now pour the egg into a glass:
.
.
.
3. Now look in the glass, to see if any remains of eggshell has fallen into the glass:
.
- Do You find any shell ?
.
Also check under the glass so that no flakes are hiding somewhere:
.
If you have’nt found any shell, you can now pour the egg into the baking bowl:
Done !
.
If you still find shells in the glass, you can take half of the eggshell and fish it up:
.
Here we have fished up the flake:
Since the eggshell is a little slimy, it grabs the flake in a very effective way and you can easily get the shell out of the glass. And you save washes too !
.
More information about this test:
Egg shells contain, among other things, calcium, and the structure of the egg changes as the egg approaches hatching.
At the beginning of the chicken/bird’s development, the shell is very hard, but as the chicken consumes the calcium contained in the shell, the shell becomes softer and the chicken can hatch the egg from within.
.
If you crack an egg directly in your baking bowl, you could get egg scraps in the food that the guests might get in their throats.
Good luck !
.
If you have more ideas about cracking eggs, or other tricks that simplify household work, feel free to comment HERE >

Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26336

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu