(SWE)

swedish-flag

 

 

Kära internetbesökare,
.
vi använder alla typer av “cookies” på den här webbplatsen.
.
“Cookies” är små datafiler, som skickas till din webbläsare och hårddisk.
.
En cookies uppgift är att komma ihåg vilka manövrar internetbesökaren har gjort ute på internet och i sin webbläsare.

.

– Vilka media skickar cookies ? –

.
Dels skickar vårt publiceringssystem ut några enstaka cookies, dels skickar tilläggsprogrammen (plugins) ut cookies. Och dels skickar våra statistikprogram ut cookies.
.
Dessutom sänder de olika annonssystemen som vi har på webbplatsen ut cookies.

.

– Varför använder vi cookies ? –

.
Vi använder cookies för att analysera besöksstatistik och för att kunna visa mer anpassade annonser, vilka är menade att göra internetbesökarna nöjdare.
.
.

För- och nackdelar med cookies

.
Cookies kan vara positiva när det gäller att hjälpa internetbesökaren att få en rikare upplevelse av internet, och när det gäller att spara tid åt internetbesökaren.
.
Men cookies kan också vara negativa, eftersom de spårar internetbesökarens väg och beteende på internet, och de kan därigenom orsaka integritetsproblem.
.
Cookisarna kan även göra så att din surfenhet känns slö efter ett tag, eftersom cookisarna samlas på hög och belastar processor och RAM-minne.
.
.
Du kan neka cookies genom att stänga av möjligheten att ta emot cookies i din webbläsare, alternativt ställa in så att det kommer upp en dialogruta varje gång en cookie skickas, så att du har möjlighet att neka dem, en efter en.
.
Ovanpå det kan du också hindra skripten Java och flash från att laddas, vilka även de har en tendens att slöa ned hårddisken.
.
Du kan också använda annonsblockerare (adblockers), för att hindra din surfenhet att visa annonserna som finns på webbplatsen.
.
– Dock vill vi poängtera att det riskerar att bli en torftigare surfupplevelse på internet, om man stänger av allt detta.
.
.
Du kan rensa din webbläsare från cookies genom att ta bort historiken.
.
Din hårddisk rensar du från cookies genom att dagligen använda gratisprogrammen CCleaner och Dustbuster. – Varför inte ta det som vana, ungefär som att borsta tänderna morgon och kväll ?
.
En ordentligare städning av hårddisken kan du utföra cirka en gång i halvåret, med hjälp av defragmenteringsprogrammet O&O defrag.
.
.

– Din säkerhet –

.
Konsumentskyddslagarna gäller inte på den här webbplatsen, eftersom sajten drivs av privatpersoner.
.
Det här innebär att du och vi är på samma nivå, och att du i allmänhet inte är lika skyddad hos oss, som du är på ett företags webbplats.
.
.

– Analys av användardata –

.
Vi analyserar användardata för att förbättra sajten och för att kunna tillfredsställa internetbesökarna bättre.
.
Våra A/B-tester har visat att sajten blir upp till nittio procent bättre om man tar hänsyn till vad internetbesökarna vill ha, än om man chansar i blindo.
.
Dock är all användardata avpersonifierad, och kan inte härledas till någon viss person.

.

 

– Utlämnande av användardata –

.
Vi lämnar endast ut användardata till myndigheter, när det gäller att hjälpa till att lösa barnpornografibrott.

.

 

– Att använda vårt SSL-certifikat –

.
För att försvåra för tredje part att se vad du gör inne på webbplatsen, kan du använda vårt SSL-certifikat när du besöker oss. Då skriver du bara in https://kokthansogreta.nu/undermapp/ i adressfältet, istället för “http”. – Dock kan vi som webbplatsägare se allting du gör ändå, om vi skulle vilja.

Tänk också på att vissa tredjeparts-plugins som finns på sajten, inte kommer att fungera i SSL-miljö.
.
.
MVH
Redaktionen/
Kokthansogreta.nu

.

Här kan du ladda ned programmen för att rensa cookies:
.
CCleaner (Rensning av temporära filer)
.
Dustbuster (Rensning av resterande temporära filer)
.
O&O defrag free edition (Defragmenteringsprogram)

.

.————————————————

.

(ENG)

great-britains-flag

 

 

Dear visitor,
.
we use all types of “cookies” on this site.
.
“Cookies” are small data files sent to your browser and hard drive.
.
A cookie’s task is to remember the maneuvers users have made out there on internet, and in their browsers.

.

– What media send cookies ? –

 

Our publishing system sends a few cookies, and our additional programs (plugins) send cookies. Also our statistical services send cookies.
.
In addition, the various advertising systems that we use on the site send cookies.

.

– Why do we use cookies ? –

.
We use cookies to analyze visitor statistics and to be able to display more targeted ads, which are meant to make visitors more happy.
.
.

– Advantages and disadvantages of cookies –

.
Cookies can be beneficial when it comes to helping visitors to get a richer experience of the internet, and when it comes to saving the visitor’s time.
.
But cookies can also be negative, because they track the visitor’s route and behavior on the internet and they can thus cause privacy problems.
.
Cookies can also cause that your surfing device seems dull after a while because the cookies accumulate, and they tend to stress the processor and RAM-memory.
.
.
You can refuse cookies by turning off your browser’s ability to recieve cookies, or set that a dialog box pops up each time a cookie is being sent, so you have the opportunity to deny them, one by one.
.
On top of that, you can also refuce Java and Flash scripts from loading. These scripts might slow down your surfing device as well.
.
You can also use ad blockers to prevent your surfing device to show ads on the website.
.
– However, we would point out that you might suffer from a poorer browsing experience, if you turn all of this off.
.
.
You can clear your browser from cookies by reseting your surf history.
.
And you can clean your hard drive by using the free utility programs CCleaner and Dustbuster. – Why not take it as a habit, like brushing your teeth morning and night ?
.
You can perform a more orderly cleaning of your hard drive once every six months, with help of the defragmenting software O & O Defrag.
.
.

– Your safety –

.
Consumer protection laws do not apply on this site, because the site is runned by individuals.
.
This means that you are on the same level as we, and that you are not as protected with us, as you are on a regular business website.
.
.

– User data analysis –

.
We analyze user data to improve the site and to be able to satisfy visitors better.
.
Our A/B tests have shown that the site will be up to ninety percent better if we take into account what visitors want, than if we blindly took a chance.
.
However, all user data are depersonalised and can not be attributed to any particular person.
.
We only disclose user data to government agencies, in terms of helping to solve child pornography crimes.
.
To prevent a third party to see what you do on the site, you can use our SSL-certificate when visiting us. Just type https://kokthansogreta.nu/subfolder/ in the address bar instead of “http”.
.
– However, as website owners we could see everything you’re doing, if we would like.
.
.
SINCERELY
Editors /
Kokthansogreta.nu

.

Free utility programs for download:

.

CCleaner (Delete temporary files)

https://www.piriform.com/ccleaner/download/standard

.

Dustbuster (Delete even more temporary files)

http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/dustbuster,1.html

.

O&O defrag free edition (Defragmenting software)

https://www.oo-software.com/en/free

.

.

.