E-S

(English)

How to set a specific site as “home” in various browsers:

Internet Explorer:

 

1. Start by opening the website that you want as your browser’s homepage.

2. Click on [Tools], then [Internet Options].

3. In the “General” tab, under “Home”, you should now enter the URL that you want as your homepage.

You can also select the current page; click [Use Current].

4. Click [Apply] and then [Ok].


Microsoft Edge:

 

1. Click [More], and then [Settings].

2. Enter the URL that you want as your home page, under the “Open with Microsoft Edge” heading.

– How to set the start-button in Microsoft Edge –

1. Click [More], then select [Settings].

2. Scroll down to the “View advanced settings”.

3. Turn on “Show start button” and select an URL.

4. Click [Save].


Chrome:

 

1. Enter [Menu].

2. Then click [Preferences].

3. Under “On startup”, click [Open a specific page or set of pages]. – If you use a Chromebook, click instead on [Show Advanced Settings].

4. Then type the URL of the website that you want as your home page, and click [Ok].

– How to set the Start-button (Home-button) –

1. Open [Menu], and click [Preferences].

2. Under heading “Appearance”, click [Show Home button].

3. If you now want to select the home page, click [Change] under the “Show Home button” text.


Mozilla Firefox:

 

1. Open a new tab with the website on that you want as your homepage.

2. Now drag the tab to the start button (Home button) and drop it there.

The start button is in shape of a house.


Seamonkey:

 

1. Open the website that you want as your homepage.

2. Select [Edit] and then [Preferences].

3. Click [Navigator].

4. Now drag the URL to the start button (Home button), and then click [Yes] in the dialog box.


Safari:

 

1. Start by opening the website that you want as your homepage.

2. Click on [Preferences] and then [General].

3. On the tab “Home page”, enter the URL of the website that you want as your home page when you open your browser, or click on “Use Current”. – Then select the website currently open in your browser.

– If you want to open your home page quickly, click [History], and then [Home].


Opera:

 

1. Open the website that you want as your homepage.

2. Click on [Preferences], and then under the tab “General”, click [Open a specific page or set of pages].

3. Now enter the URL of the website that you want as your home page, and if you want the current website, click [Use current].


Android:

 

1. Start by opening the webpage that you want as your homepage.

2. Click [Menu].

3. Click [Add to homescreen].

4. Typ in a title.

5. Click [Add].

– So, now the icon is added to your homescreen !


Netscape:

 

1. Click [Edit] and then [Preferences].

2. In the “Home”-tab, enter the URL of the website that you want as your homepage.

3. Then click [Ok].

– You can now test that your homepage really works, by clicking the “Start-Button” (Home Icon).


Blackberry:

 

1. First, open the site that you want as your homepage.

2. Select [Menu], [Options] and then [Browser configuration].

3. Scroll to bottom, and click [Use Current].


LG:

 

1. On the home screen, click the browser icon.

2. Then enter the URL there.


Konqueror:

 

1. Click [Settings] and then [Configure Konqueror].

2. Select [behavior], then enter the website that you want as your home page, under the heading “Set Home URL”.


.

(Swedish)

Så väljer du vilken webbsida som hamnar som “startsida” i olika webbläsare:

Internet Explorer:

 

1. Börja med att gå till den webbplats som Du vill använda som Din startsida.

2. Klicka på [Verktyg], och sedan på [Inställningar för internet].

3. Under fliken “Grundläggande”, under rubriken “Startsida”, skall Du nu ange den webbadress som Du vill ha som startsida.

Du kan även välja nuvarande sida, genom att klicka på [Välj aktuell].

4. Klicka på [Utför] och sedan på [Ok].


Microsoft Edge:

 

1. Klicka på [Mer], och sedan på [Inställningar].

2. Skriv in den webbadress som Du vill ha som startsida, under menyn “Öppna Microsoft Edge med”.

– Så ställer Du in startknappen i Microsoft Edge –

1. Klicka på [Mer], och välj sedan [Inställningar].

2. Skrolla ned till “Avancerade inställningar”.

3. Sätt på “Visa startknappen”, och välj en webbadress.

4. Klicka på [Save].


Chrome:

 

1. Gå in på [Meny].

2. Sedan klickar Du på [Inställningar].

3. Under rubriken “Vid start”, klickar Du på [Öppna en särskild sida eller grupp av sidor]. – Om Du använder en Chromebook, klickar Du istället på [Visa avancerade inställningar].

4. Skriv sedan in webbadressen till den hemsida som Du vill ha som startsida, och klicka [Ok].

– Så här ställer Du in Start-knappen (Home-button) –

1. Öppna [Meny], och klicka på [Inställningar].

2. Under rubriken “Utseende”, klickar Du på  [Visa knappen startsida].

3. Om Du nu vill välja startsida, klickar Du på [Ändra], under menyn “Visa knappen startsida”.


Mozilla Firefox:

 

1. Öppna en ny flik med den hemsida på, som du vill ha som startsida.

2. “Dra” nu den fliken till startknappen (Home-button) och släpp den där.

Startknappen har formen av ett hus.


Seamonkey:

 

1. Gå till den hemsida som Du vill ha som startsida.

2. Välj [Redigera] och sedan [Inställningar].

3. Därpå klickar Du på [Navigator].

4. Dra nu webbadressen till startknappen (Home-button), och klicka på [Yes] i dialogrutan.


Safari:

 

1. Börja med att gå till den webbsajt som Du vill ha som startsida.

2. Klicka på [Inställningar] och sedan på [Grundläggande].

3. I fältet “Startsida” anger Du webbadressen till den webbsajt som Du vill ha som startsida när Du öppnar din webbläsare, eller också klickar Du på “Välj Aktuell”. – Då väljs den hemsida som just nu är öppen i Din webbläsare, som startsida.

– Om Du sedan vill öppna Din startsida snabbt, klickar Du på [Historik] och sedan på [Startsida].


Opera:

 

1. Gå till den webbsajt som Du vill använda som startsida.

2. Klicka på [Inställningar], och sedan under fliken “Grundläggande”, klickar Du på “Öppna en specifik sida eller en uppsättning sidor”.

3. Ange nu webbadressen till den webbsajt som Du vill ha som startsida, och om Du vill ha nuvarande webbplats, klickar Du på [Välj aktuell].


Android:

 

1. Börja med att gå till den webbsida som Du vill ha som startsida.

2. Klicka på [Meny].

3. Klicka på [Lägg till på startskärmen]. (Add to homescreen).

4. Skriv in en valfri titel.

5. Klicka på [Add].

– Så, nu är ikonen tillagd på din startskärm !


Netscape:

 

1. Klicka på [Redigera] och sedan på [Inställningar].

2. I fältet “Startsida”, anger Du webbadressen till den webbsajt som Du vill ha som startsida.

3. Klicka sedan på [Ok].

– Du kan nu testa så att Din startsida fungerar, genom att klicka på “Startknappen” (Home Icon).


Blackberry:

 

1. Börja med att öppna den webbplats som Du vill ha som startsida.

2. Välj sedan [Menu], [Options] och därpå [Browser configuration].

3. Skrolla längst ned, och där klickar Du på [Use Current].


LG:

 

1. På startskärmen klickar Du på webbläsar-ikonen.

2. Ange sedan webbadressen där.


Konqueror:

 

1. Klicka på [Inställningar] och sedan på [Konfigurera Konqueror].

2. Sedan väljer Du [Beteende], varpå Du skriver in den webbsajt som Du vill ha som startsida, under rubriken “Ange Home URL”.

—————————————–