”Skulle jag göra så här mot min familj på julafton ?”

 

Välkommen !

 

Vi i redaktionen på bloggen ”Kokthansogreta.nu” har under årens lopp suttit och klurat på ett nytt ekonomiskt system.

Varför vi har gjort det, är för att vi ser tre problem med det ekonomiska system som vi har i Sverige idag:

 

1. Bara cirka 50 procent av medborgarna i landet blir behovstillfredställda

2. Varor och tjänster fluktuerar för mycket i värde och pris

3. Systemet belönar girighet

 

Som vi ser det, är dessa tre faktorer till nackdel för landet, då landet, drabbat av dessa tre punkter, kommer att ha svårare att utvecklas och nå tillväxt, och vi har därför kommit på ett sätt att minska risken för att dessa tre faktorer inträder, och det systemet har vi kallat för ”Julaftonsmodellen” - En modell där man behandlar kunderna likadant som man behandlar sin familj på julafton, – med givmildhet och kärlek.

På julafton sitter man ju inte och tänker: ”Nu har jag fått en julklapp av min far, till ett värde av 59 kronor, och då måste jag ge honom en julklapp till ett värde av 58 kronor, annars går jag inte med vinst”.

- Men så här är alltså våra svenska företag konstruerade, vilket vi tycker är lite märkligt.

Med vårt nya ekonomiska system, bör man istället ställa sig frågan:

- ”Skulle jag göra så här mot min familj på julafton ?”

 

För att vi så tydligt vi kan, försöka förklara vad vi menar, behöver vi gå in på vad vi ser för skäl till att dessa tre faktorer inträder.

Enligt oss, handlar det i första hand om förhållandet mellan input och output, och då menar vi att det gängse förhållande, som man inom näringslivet alltid har strävat efter, det vill säga, att ha så låg input som möjligt och så hög output som möjligt,

– är felaktigt.

Man bör istället alltid arbeta för att ha så hög input som möjligt.

Den andra punkten kan förekomma, då utbudet styrs för mycket av den kortsiktiga efterfrågan.

- I vårt system är utbudet i stort sett frikopplat från efterfrågan, och utbudet styrs istället av säljarens visioner.

- På det sättet kan vi få en större mångfald bland varor och tjänster – kunderna kommer helt enkelt att få fler varor att välja på, och sannolikheten att de blir behovstillfredställda ökar.

 

”Julaftonsmodellen” har vi sammanfattat i sex punkter:  H.E.U.S.Ä.M.

.

* Hög input

* Efterfrågan frikopplad från utbudet

* Undvik prutning

* Säljarens visioner bestämmer utbudet

* Ägaren bestämmer varans värde och pris

* Mycket varor i lager.

 

Vi kommer nu att gå igenom dessa sex punkter:

Hög input

Inom företagarsektorn har man alltid strävat mot att ha så låg input som möjligt, och så hög output som möjligt (Att lägga in så lite investering som det bara går, men ändå ta ut maximalt med vinst). Differensen mellan input och output blir alltså en vinst – och detta förhållande har man undervisat blivande företagare i, på Handelshögskolan, på affärshögskolorna, och på diverse säljutbildningar runt om i landet.

Men eftersom systemet belönar kortsiktighet och girighet, och tids nog kommer att dränera hela landet på kvalitét, så förespråkar vi alltså ett system med så hög input som möjligt.

- Outputen ”blir vad den blir”.

Ett ekonomiskt system med hög input (hög kvalitét och investeringsgrad), kan även öka pengars värde, eftersom en köpare får mer för sina pengar, om inputen är hög på varor och tjänster.

 

Efterfrågan frikopplad från utbudet

I det ekonomiska system som vi har i Sverige idag, så anpassar man utbudet efter den kortsiktiga efterfrågan, – att ha varor i lager som inte snabbt cirkulerar, har man hittills kallat för ”kapitalbindning”.

Man har ansett kapitalbindning vara något negativt, eftersom den enskilda näringsidkaren inte får någon snabb vinst på varan, men i vårt system så är detta i högsta grad positivt – ”Kapitalbindning” kan behovstillfredställa de framtida kunderna !

Vårt nuvarande ekonomiska system, är uppbyggt kring att varje enskild näringsidkare, skall få så hög vinst som möjligt så snabbt som möjligt, men detta sker ofta på bekostnad av kunderna, som inte riktigt blir behovstillfredställda.

- Kunderna måste nämligen anpassa sig till vad ”de flesta vill ha just nu”, eftersom det är dessa varor som näringsidkaren har i lager, och som ger näringsidkaren den högsta vinsten.

 

Undvik prutning

Enligt oss, så är all prutning som sker från kundsidan (efterfrågesidan) negativ, och bygger på girighet.

Prutning från kundernas sida, bottnar i att de vill ”både äta kakan och ha den kvar”, med andra ord vill kunderna ha så mycket som möjligt, men de är inte beredda att betala för det.

Ett exempel på detta, är att många kunder köper mattknivar i plast,”fem stycken för tio kronor”, som bara håller i några få månader, – Man vill alltså ha, men man är inte beredd att betala.

- Och detta beteende rimmar väldigt illa med ”Julaftonsmodellen”, där man istället bör vara givmild, och kärleksfull.

Dock skulle man kunna tänka sig att acceptera prutning från säljsidan (utbudssidan), det vill säga att säljaren ”prutar med sig själv”, om denna märker att det är en fattig person som är i behov av en viss produkt.

 

Säljarens visioner bestämmer utbudet

I vårt nya ekonomiska system, så bygger varuutbudet på säljarens visioner om vilka varor säljaren vill presentera för sina kunder.

Med ett visionärt företagande, skulle företag som exempelvis Clas Ohlson, Jula, Rusta, etcetera, kunna ha elva våningar höga varuhus, smockfyllda med varor, och kunderna skulle bara behöva ”knäppa med fingrarna”, så plockar butikssäljaren fram varan – och skulle de inte ha varan i lager, så rekommenderar de bara en annan butik, som ligger rakt över gatan.

 

Ägaren bestämmer varans värde och pris

I det nuvarande ekonomiska systemet, så bestämmer kunderna varornas värde och pris.

Säljaren anpassar priset, efter vad kunderna anser att produkten är värd för dem.

Men i vårt nya ekonomiska system, är det istället säljaren (ägaren) som bestämmer produktens värde och pris.

- Anledningen till detta, är att vi inte anser att kunderna har förmågan att bestämma produktens värde, eftersom kunden är jävig, det vill säga, kunden har ett egenintresse i att priset blir så lågt som möjligt.

Någon som har ett egenintresse i att priset blir så lågt som möjligt, kan enligt oss, inte få bestämma en produkts värde och pris, utan den enda part som kan avgöra värde och pris, är alltså ägaren, det vill säga säljaren.

Genom att låta säljaren ta hela ansvaret för produkters värde och pris, skulle vi också kunna minska risken för alltför kraftiga svängningar i värdet på varor, och vi skulle kunna se exempelvis värdet på guld, diamant, och kristall ligga relativt stabilt, vilket skulle skapa en ökad trygghet i ekonomin.

 

Mycket varor i lager

Enligt oss, är det jätteviktigt att ha så mycket varor som möjligt i lager – Man bör kunna behovstillfredställa både dagens, och framtidens kunder med sitt varusortiment.

Vi kommer nu att illustrera behovstillfredställelsen med hjälp av en boll, som vi har kallat för ”Behovsbollen”.

Den övre bollen, visar människors samtliga behov, och den nedre bollen illustrerar de behov, som kunderna är beredda att betala för idag.

- Det gäller alltså att ha den stora bollen i sitt lager, även om man inte får kortsiktigt betalt för alla produkter !

 

Denna ”behovsboll” visar samtliga produkter, som en säljare bör ha i sitt lager:

allabehov

.

Denna ”behovsboll” visar de produkter som säljaren har i sitt lager, som säljaren får betalt för idag:

behovbetalar

 

Vår förhoppning är, att om vi försöker att implementera ”Julaftonsmodellen” med de sex punkterna H.E.U.S.Ä.M i allt vi gör, så kommer de tre faktorerna som vi tog upp först i artikeln, att se ut så här istället:

 

1. 100 procent av medborgarna i landet blir behovstillfredställda

2. Varor och tjänster ligger stabilt i värde och pris

3. Systemet belönar långsiktighet

 

Vill du kommentera ”Julaftonsmodellen”, eller beställa en föreläsning av oss i denna modell, där vi lite mer på djupet går in på varje enskild punkt, kan du maila oss på kokthansogreta@yahoo.com, med din förfrågan.

 

Och DU,

Glöm inte att alltid ställa dig frågan:

- ”Skulle jag göra så här mot min familj på julafton ?”

 

.

.